Kako pisati kineskim bankama i preduzećima

Kako pisati kineskim bankama i preduzećima

Komunikacija sa kineskim kompanijama i bankama zahteva pristup koji nije tako direktan kao što ste možda navikli. Početni cilj je obavestiti banku o rizicima sa kojima se suočava i pružiti joj šansu da se povuće iz projekta a da ne izgubi obraz.

Da biste to postigli, iako probleme u vezi sa projektom treba da navedete jasno i koncizno, bolje je da svoju zabrinutost kompaniji ili banci predstavite (imajući u vidu da bi prvo trebalo da pažljivo proverite činjenice) tako što ćete od banke/kompanije tražiti objašnjenje, a ne izlaziti s optužbama. Kada inicirate bilo kakvu komunikaciju, imajte na umu da je vaš cilj da uspostavite formalni kontakt koji će dugoročno koristiti vašim ciljevima. Ako je ikako moguće, vaš cilj treba da bude da banku ubedite, a ne da stvorite animozitet – i to ćete morati da uradite veoma pažljivo.

To takođe treba uzeti u obzir prilikom razmatranja vaše medijske strategije – može biti bolje da prvo kontaktirate banku, a tek kasnije upozorite medije na njenu ulogu, ako vaši pokušaji da je kontaktirate ne urode plodom. To ne znači da ne treba da upozorite medije na probleme u vezi projekta, nego da uloga kompanije ili banke ne bi trebalo da bude u centru vaših medijskih komunikacija, osim ako pokušaji da kontaktirate banku ne propadnu.

Što se tehničke strane tiče, kada ste odlučili na koga ćete da adresirate svoj dopis, obratite mu/joj se punim prezimenom i imenom na početku pisma. Imajte na umu se u Kini prezime navodi pre imena.

Zatim predstavite svoju organizaciju ili grupu. Neka bude jasno da je vaš cilj da kompaniju ili banku obavestite o rizicima vezanim za određeni projekat, a zatim navedite sažet pregled problema na koje želite skrenuti pažnju. Ako toga ima mnogo, možda će biti bolje da napišete relativno kratko pismo, kome ćete onda da priložite aneks sa detaljnijim informacijama. Kada pišete bankama, može biti dobro da se pozovete na njihove obaveze u skladu sa “Direktivom o zelenim kreditima”, a kada pište kompanijama, da se pozovete na “Smernice za zaštitu životne sredine kod stranih ulaganja i saradnje” (Guidelines for Environmental Protection in Foreign Investment and Cooperation).

Kada opisujete probleme u vezi projekta, veoma je preporučljivo da budete dovoljno dobro upućeni u tematiku da za svoju državu možete navesti projekcije energetskih scenarija po sektorima, kao i alternative za koje bi kompanija ili banka mogla biti zainteresovana. Neka bude jasno da je njihova investicija generalno dobrodošla. Gde god je moguće, naglasite zajedničke osnove i ciljeve.

Kada je to moguće, isplati se pismo prevesti na mandarinski jezik jer nije sigurno da će predstavnik banke ili kompanije razumeti bilo engleski, bilo vaš jezik.

Ako vam je oko ovoga potrebna pomoć ili ako želite da vidite primere pisama koje su slale slične organizacije, obratite se sledećim grupama:

CEE Bankwatch Network (wawa.wang@bankwatch.org)

Friends of the Earth US (KLu@foe.org)

Nemojte očekivati da ćete odgovor od banke ili kompanije dobiti brzo, ako ga uopšte dobijete. Iako to može delovati obeshrabrujuće, nemojte potcenjivati uticaj koji mogu da imaju pisma koja šalju lokalne grupe ili ljudi na čije će živote projekti uticati.

Kineske kompanije i banke pokazale su veliku osetljivost na kritiku u mnogim delovima sveta. U odnosu na to koliko je multilateralnim razvojnim bankama trebalo vremena da usvoje ekološke i socijalne standarde, kineske institucije se menjaju veoma brzo.

Kako biste povećali verovatnoću da će neko reagovati na vaše pismo, bilo bi dobro da kopiju pošaljete Kineskom ekonomskom atašeu u Kineskoj ambasadi u vašoj zemlji, kao i Kineskoj komisiji za regulaciju bankarstva (China Banking Regulatory Comission – CBRC).

Ko je ko u regulaciji investicija NR Kine?

Prva institucija koju možete kontaktirati je Kineska ambasada u vašoj zemlji, a naročito ekonomski savetnik, koji je zaposleni Ministarstva trgovine NR Kine, a koji radi u Ambasadi. Ekonomski savetnik će biti obavešten i aktivno uključen u razvoj odnosa između kineskih kompanija ili banaka i vlade zemlje-domaćina. Kontakti Ambasada su lako dostupni online, ali za najnovije informacije o ekonomskim savetnicima, obratite se Benkvoču(Bankvatch) wawa.wang@bankwatch.org.

Odlučite hoćete li za početak jednostavno predstaviti sebe i svoju organizaciju i informisati ih o temi ili ćete zatražiti sastanak. Ako dobijete odgovor, budite spremni da ćete možda morati da pružite dodatne informacije o sebi pre nego što dobijete konkretan poziv. Kao motivaciju svoje grupe predstavite interes da naučite više o planiranoj investiciji i navedite da ste spremni da podelite sa njima svoju ekspertizu i dobro poznavanje energetskog sektora. Izbegavajte nepotrebne izraze koji mogu zvučati neprijateljski i naglasite pozitivne aspekte vašeg potencijalnog susreta.

U Kini postoji nekoliko relevantnih institucija uključenih u regulaciju banaka i preduzeća. Najviši organ Kineske vlade je Državni savet, a odmah ispod njega su Komisija za regulaciju bankarstva (China Banking Regulatory Commission  – CBRC), razna ministarstva i komisije, i Komisija za nadzor i upravljanje državnom imovinom (State-owned Assets Supervision and Administration Commission – SASAC).

DIAGRAM

Državni savet direktno odobrava projekte koje preduzima Kineska razvojna banka. On mora da odobri veoma velike (veće od 200 miliona dolara) međunarodne projekte i kredite Kineske izvozno-uvozne banke veće od 100 miliona dolara. Međutim, Savet je glavno državno telo i malo je verovatno da će pokušaji direktne komunikacije biti uspešni, u ovom trenutku bi čak mogli da budu kontraproduktivni.

Kineska komisija za regulaciju bankarstva (CBRC) odgovorna je za to da banke posluju u skladu sa propisima poput “Direktive o zelenim kreditima”. Do sada nije bilo mnogo interakcije između organizacija civilnog društva i CBRC i nije sasvim jasno šta CBRC preduzima da bi naterala banke da sprovode propise. Zbog toga je bolje nastupiti tako da ne postavljate pitanja i ne predlažete metode i konkretne akcije koje očekujete da CBRC preduzme, nego da izrazite svoju zabrinutost i tražite pomoć u razumevanju i tumačenju.

gospodin:

Mr FAN Wenzhong  (國際部范文仲負責人)

Odeljenje za međunarodne poslove:
Department of International Affairs (歐洲處)

Kineska komisija za regulaciju bankarstva:
China Banking Regulatory Commission (中國銀行與監督管理委員會)

Jia No.15 Financial Street, Xicheng District (北京市西城區金融大街甲15號郵政 編碼100140)
Beijing, 100140
CHINA

Tel:+86 10-6627 8907

Projekti za koje ukupna ulaganja iznose više od 30 miliona dolara ili više od 10 miliona dolara u stranoj valuti moraju biti odobreni od strane kineske Komisije za nacionalni razvoj i reforme (NDRC).

Direktor:

Director Ma Xin (外事司司長馬欣)

Odeljenje za evropske poslove:
Division of European Affairs (歐洲處)

Odeljenje za međunarodnu saradnju:
Department of International Co-operation (外事司)

Odeljenje za investicije u inostranstvu i u inostranom kapitalu:
Department of Foreign Capital and Overseas Investment

NDRC – National Development and Reform Commission (中華人民共和國國家發展和改革委員會)
38 S.Yuetan Street,
Beijing 100824 (北京市西城區月壇南街38號 郵編100824)
CHINA

wss@ndrc.gov.cn

Komesar:
Commissioner LIU Ning

Uprava za evropske poslove:
Division of European Affairs (國際司歐洲處劉寧處長)

Odeljenje za međunarodnu saradnju – uprava za evropske poslove:
Department of International Cooperation – Division of European Affairs (國際合作司歐洲處)

Ministarstvo za zaštitu životne sredine:
Ministry of Environmental Protection (中華人民共和國環境保護部 )

cc. Director TONG Ding Ding of Department of International Cooperation

No.115 Xizhimennei Nanxiaojie
Beijing 100035 (北京市西城區西直門南小街115號 郵編:100035)
CHINA

Tel. +86 10 66556522
Fax: +86 10 66556010
http://english.mep.gov.cn/
E-mail: advice@mep.gov.cnmailbox@mep.gov.cn

 

Komesar:
Commissioner YANG Yue (對外投資合作促進楊越處長 )

Uprava za međunarodne investicije i promovisanje saradnje:
Division for Foreign Investment and Cooperation Promotion Office (對外投資合作促進處)

Odeljenje za spoljne investicije i ekonomsku saradnju:
Department of Outward Investment and Economic Co-operation (對外投資和經濟合作司)

Ministarstvo trgovine:
Ministry of Commerce (中華人民共和國商務部)

Odeljenje za evropske poslove:
cc. Department of European Affairs (歐洲司)

No.2 Dong Chang’an Avenue,
Beijing 100731 (北京市東長安街2號 郵編:100731)
CHINA

Tel. + 86 10-65197173/65197165
Fax. +86 10-65197992
http://english.mofcom.gov.cn
Online e-mail form (in English): http://gzly.mofcom.gov.cn/website/pubmail/send_mail_en.jsp
Online e-mail form (in Chinese): http://hzs.mofcom.gov.cn/article/gywm/201008/20100807090078.shtml

Sekretar:
Secretary LU Zhi Jun ( 外事局局長)

Odeljenje za međunarodne poslove:
Foreign Affairs Division

Komisija za nadgledanje i upravljanje državnim vlasništvom:
State-owned Assets Supervision and Administration Commission (國務院國有資產監督管理委員會)

No. 26, Xidajie, Xuanwumen,
Xicheng District,
Beijing, 100053

Tel: 86-10-63192000
www.sasac.gov.cn
Email: iecc@sasac.gov.cnwaishi@sasac.gov.cn

Interaktivni online forum sa pitanjima i odgovorima (na pojednostavljem kineskom) je dostupan putem http://message.sasac.gov.cn/consult/

Ako vam je potrebna pomoć da biste kontaktirali ove institucije ili ako želite da vidite primere već poslatih pisama, obratite se Benkvoču (Bankwatch): pippa.gallop@bankwatch.org.